* Bảng phân công nhiệm vụ Trang thông tin điện tử huyện Krông Năng

750 18/02/2014 03:53 SA Ban biên tập

 

UBND H.KRÔNG NĂNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN BIÊN TẬP WEBSITE                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
www.krongnang.daklak.gov.vn       
                                       Krông Năng, ngày       tháng       năm 2014
   

                                            BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
                                  Trang thông tin điện tử huyện Krông Năng

Căn cứ Quyết định số: 2994 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng về việc kiện toàn Ban Biên tập và các Tổ chuyên môn trang thông tin điện tử huyện Krông Năng;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban biên tập và quản lý, cung cấp sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện Krông Năng;
Nhằm tổ chức hoạt động, quản lý, vận hành Website của huyện được tốt, Trưởng ban Biên tập phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban Biên tập, Tổ Biên tập, Tổ kỹ thuật – Quản trị cụ thể như sau:

 
Nguyễn Thị Đông          
Chức vụ    Phó Chủ Tịch UBND huyện Krông Năng.      
Nhiệm vụ    TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP                                            
1/Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về toàn bộ nội dung của website huyện.
2/Chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động và giữ mối quan hệ với các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị để duy trì, mở rộng hoạt động của Website.
3/Chủ trì các cuộc họp Ban Biên tập, phân công nhiệm vụ, kiểm tra công tác của các thành viên trong Ban Biên tập.
4/Chỉ đạo xét duyệt thông tin trước khi đưa lên Website .
5/Báo cáo đề xuất với UBND huyện về hoạt động của Ban Biên tập và Website.
6/Ủy quyền cho các Phó trưởng Ban Biên tập vận hành hoạt động trang Website.                                                                           
Điện thoại di động    0989884629      
Email    dongnt@krongnang.daklak.gov.vn       
Hồ Văn Thái          
Chức vụ    Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (Thường trực Website)      
Nhiệm vụ    PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC
1/Giúp Trưởng Ban Biên tập triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban biên tập và đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Thay mặt Trưởng Ban Biên tập chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Biên tập.
2/Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các kỳ họp của Ban Biên tập;
3/Thừa ủy quyền của Trưởng BBT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Tổ chuyên môn của Ban Biên tập đảm bảo cho Website hoạt động được thông suốt , an toàn theo đúng định hướng của UBND huyện; chỉ đạo công tác bảo đảm về cơ sở vật chất, nhuận bút, thù lao... kịp thời, tạo điều kiện cho Trang thông tin điện tử ngày càng hoạt động có chất lượng hiệu quả;
4/Đề xuất các giải pháp, nâng cao chất lượng nội dung của Website, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BBT phân công .
5/Giữ mối liên lạc với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT tỉnh, tham mưu cho BBT về nâng cấp và bảo trì Trang thông tin điện tử huyện khi cần thiết. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BBT phân công .      
Điện thoại di động    0905646717      
Email    thaihv@krongnang.daklak.gov.vn       
Lê Hồng Văn          
Chức vụ    Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện      
Nhiệm vụ    PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP:
1/Theo dõi đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc HĐND&UBND huyện; HĐND&UBND xã, thị trấn thực hiện việc xây dựng nội dung cung cấp, trao đổi thông tin trên Website.
2/Chịu trách nhiệm thông tin trên các thành menu chức năng – VĂN BẢN PHÁP LUẬT; LIÊN HỆ; LỊCH CÔNG TÁC để đưa các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành lên trang; trả lời, giải đáp thắc mắc của công dân qua thông qua địa chỉ Email: banbientap@krongnang.daklak.gov.vn; đưa lịch công tác của VP HĐND&UBND lên trang hàng tuần khi được sự đồng ý của Trưởng BBT.
3/Chịu trách nhiệm đưa thông tin lên các mục trên menu chính gồm Hệ thống chính trị\hội đồng nhân dân; Hệ thống chính trị\xã và thị trấn; Dịch vụ công dân và chuyên mục Thông báo (cột phải Website).
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BBT phân công .      
Điện thoại di động    0913471245      
Email    vanlh@krongnang.daklak.gov.vn       
Phạm Ngọc Muộn          
Chức vụ    Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện      
    PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP; TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN TẬP:
1/Chịu trách nhiệm về việc : Tổng hợp, biên tập thông tin, đăng tải thông tin, hình ảnh, video clip, audio, Banner…qua Email:banbientap@krongnang.daklak.gov.vn và qua đường thư tín. Phân công cho các thành viên trong Tổ biên tập, tổng hợp lại để đăng tải theo đúng Quy chế cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.
2/Chịu trách nhiệm phụ trách các mục: Tin chính (thanh menu ngang – cột giữa) và các mục Văn hóa – Thể thao; Chính trị - Xã hội; Thông tin kinh tế, Nội chính – Quốc phòng (cột giữa) Website.
3/Chịu trách nhiệm thông tin trên mục: Văn hóa Thể thao; Du lịch, Danh lam, Thắng cảnh trên menu chính (cột trái).
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BBT phân công .      
Nông Thị Thu          
Chức vụ    Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy      
Nhiệm vụ    PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
1/Chịu trách nhiệm duyệt, biên tập các tin, bài chuyên về công tác Đảng; theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận, hội…cấp huyện và cấp xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng và hiểu quả Trang thông tin điện tử về mặt chính trị tư tưởng.
2/Chịu trách nhiệm thông tin trên menu chính gồm các mục: Hệ thống chính trị\Huyện ủy.
3/Tham gia biên tập các tin bài khác khi được Tổ biên tập mời.
4/Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng BBT phân công.      
Điện thoại di động    0988257959      
Email    thunt@krongnang.daklak.gov.vn       
Quách Thành          
Chức vụ    Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện      
Nhiệm vụ    THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP (biên tập viên)
1/Tham mưu giúp Ban Biên tập triển khai các nhiệm vụ của Ban Biên tập.
2/Chịu trách nhiệm thông tin trên menu chính gồm các mục: Hệ thống chính trị\Mặt trận Tổ quốc;  Hệ thống chính trị\Đoàn thể.
3/Tổng hợp tin, bài, hình anh… qua Email, qua đường thư tín và các kênh thông tin khác; phân loại, kiểm tra hình thức, nội dung giúp Tổ Biên tập trước khi lên trang.
4/Chịu trách nhiệm viết, lấy tin, biên tập tin, bài, hình ảnh tại chuyên mục: Tin nổi bật đảm bảo trong chuyên mục có ít nhất 10 tin, bài, trong đó, hơn ½ dung lượng tin, bài địa phương .      
Điện thoại di động    0914090491      
Email    thanhq@krongnang.daklak.gov.vn       
Trần Văn Ngọc          
Chức vụ    Chánh Văn phòng Huyện ủy       
Nhiệm vụ    THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP :
1/Chịu trách nhiệm tham mưu, viết, theo dõi các thông tin chức năng trên menu chính gồm các mục: Hệ thống chính trị\Huyện ủy; Hệ thống chính trị\Mặt trận Tổ quốc; Hệ thống chính trị\Đoàn thể.
2/Tham gia biên tập, tin, bài khi được Tổ Biên tập phân công.
3/Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng BBT phân công.      
Điện thoại di động    0985419969      
Email    ngoctv@krongnang.daklak.gov.vn       
Trần Chi          
Chức vụ    Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện      
Nhiệm vụ    THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP:
1/Chịu trách nhiệm tổng hợp các tin, bài từ các nguồn tin trong chương trình hàng tuần của Đài TTTH gửi về theo địa chỉ: banbientap@krongnang.daklak.gov.vn
2/Tham gia vào xét duyệt bài khi được Tổ trưởng Tổ biên tập phân công.
3/Làm các nhiệm vụ khác khi Trưởng BBT phân công.      
Điện thoại di động    0905224714      
Email    chit@krongnang.daklak.gov.vn       
Nguyễn Đình Phùng     Kế toán Phòng Văn hóa và Thông tin      
Nhiệm vụ :    THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP:
1/Tham mưu về tài chính để đảm bảo nguồn kinh phí cho Trang thông tin điện tử huyện Krông Năng hoạt động. 2/Giữ mối liên hệ với Phòng Tài chính – Kế hoạch, hướng dẫn các chế độ liên quan đến nguồn  kinh phí để tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử huyện Krông Năng ngày càng tốt hơn.
3/Cấp phát kinh phí, chế độ, nhuận bút kịp thời cho Cộng tác viên viết bài và chế độ kiêm nhiệm cho các thành viên BBT và các Tổ chuyên môn . Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công .      
Điện thoại di động    0903552459      
Email    phungnd@krongnang.daklak.gov.vn       
Huỳnh Duy Việt    Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện      
Nhiệm vụ    TỔ TRƯỞNG TỔ KỸ THUẬT – QUẢN TRỊ:
1/Quản lý chung, chịu trách nhiệm theo dõi và duy trì hệ thống mạng thông suốt. Bảo vệ thông tin dữ liệu và an toàn của hệ thống mạng. Quản lý, bảo mật mã nguồn, tài khoản mạng nội bộ, Chịu trách nhiệm về các chức năng Website, đăng tải, tin, bài, ảnh lên trang Website sau khi được duyệt; tháo gỡ thông tin khi Trưởng BBT yêu cầu. Chỉ đạo các thành viên trong Tổ Kỹ thuật – Quản trị thực hiện theo Quy chế làm việc của BBT và lịch phân công cho từng người theo Bảng phân công này và các nhiệm vụ khác do BBT phân công.
2/Giữ mối liên lạc với bộ phận kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT tỉnh để xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra đối với Trang thông tin điện tử huyện, Tiếp cận các công nghệ và kỹ thuật để tham mưu cho BBT các gải pháp về nâng cao Website. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.      
Điện thoại di động    0988749779      
Email    viethd@krongnang.daklak.gov.vn       
Đoàn Minh    Phóng viên Đài TTTH huyện      
Nhiệm vụ    1/Thực hiện công tác về lĩnh vực kỹ thuật – Quản trị mạng khi được Tổ trưởng Tổ kỹ thuật – Quản trị mạng phân công.
2/Thiết kế các Banner kịp thời theo các ngày lễ, kỷ niệm theo sự phân công của BBT .
3/Viết và lấy tin trong lĩnh vực hoạt động Truyền thanh, Truyền hình gửi về hàng tuần để làm phong phú thêm tin, bài của trang Website.
4/Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.      
Điện thoại di động    0908510751      
Email    minhd@krongnang.daklak.gov.vn       
Nguyễn Văn Quyết    Chuyện viên Phòng Văn hóa và Thông tin      
Nhiệm vụ    Thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực Kỹ thuật – Quản trị mạng do Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật – Quản trị phân công và các nhiệm vụ khác khi được phân công.      
Điện thoại di động    0976767090      
Email    quyetnv@krongnang.daklak.gov.vn     

Trên đây là Bảng phân công nhiệm vụ của Ban Biên tập và các tổ chuyên môn thuộc Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Krông Năng./.

Nơi nhận:                                            TM/BAN BIÊN TẬP
-Sở TT&TT tỉnh;                                     TRƯỞNG BAN
-Thành viên BBT;
-Các tổ chuyên môn;
-Lưu VT.


                                       
                                                               Nguyễn Thị Đông
                                                      (Phó Chủ Tịch UBND huyện)

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584