* Giấy mời V/v làm việc với Đoàn kiểm tra UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2013

161 14/06/2013 02:30 SA Ban biên tập

   ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN KRÔNG NĂNG                      Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

   sỐ:92/GM-UBND                                    Krông năng, ngày 13 tháng 6 năm 2013         

 

                                                         GIẤY MỜI                           
        
V/v làm việc với Đoàn kiểm tra UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế

   xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và tình hình thu, chi ngân

                           sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2013.

Căn cứ Thông báo số: 131/TB-UBND, ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về chương trinh làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Giấy mời số: 216/GM-UBND, ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh (phô tô kèm theo); UBND huyện tổ chức buổi làm việc với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

1. Thành phần tham dự:

UBND huyện trân trọng kính mời:

-   Đại diện Thường trực Huyện ủy;

-   Đại diện Thường trực HĐND huyện;

-   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ƯBND huyện;

-   Đại diện Thường trực UBMTTQVN huyện;

-   Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện;

-    Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thuế, Kho bạc huyện, Công an huyện, Quân sự huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Dự án rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, Chi Cục Thống kê, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, Đài truyền thanh — Truyền hình huyện.

-   Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2.   Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18/6/2013

3.   Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện

4.     Chuẩn bị nội dung: Giao cho Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Tài chính - Kê hoạch, Chị cục thuê huyện, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, phòng Dân tộc huyện chuẩn bị các nội dung liên quan đế phục vụ buổi làm việc.

Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:                                                  TL.CHỦ TỊCH

-Như thành phần mời;                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lưu: VT.                                                ( Đã Ký)

                                                            Phan Viết Nghĩa

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584