* Kế họach phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo

1121 09/07/2013 03:40 SA Ban biên tập

HUYỆN ĐOÀN- HỘI CHỮ THẬP ĐỎ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN KRÔNG NĂNG                                       Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 -KHPH/ĐTN-CTĐ                              Krông Năng, ngày 28 tháng 6 năm 2013

                                                           KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

                                     V/v tổ chức triển khai đợt vận động hiến máu nhân đạo

                                            "Giọt máu hồng tình nguyện” hè 2013

     Thực hiện Ke hoạch số: '15 /KHBVĐ, ngày 05 tháng 3 năm 2013 về công tác hiến máu nhân đạo năm 2013 của

Ban vận động hiến máu huyện Krông Năng.Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng

đồng của đoàn viên thanh niên với nghĩa cử "Một giọt máu cho đi,một cuộc đời ở lại". Ban Thường vụ Huyện đoàn

phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện triển khai kế hoạch tổ chức đợt hiến máu tình nguyện

"Giọt máu hồng tình nguyện" hè 2013 cụ thể như sau:

I.       MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

*

-   Phát huy tinh thân xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên vì cuộc sông cộng đồng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên về tính nhân đạo và sự quý giá của

việc tình nguyện hiến máu nhân đạo với tinh thần tự nguyện.

-    Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên phong trào hiến máu tình nguyện, một nghĩa cử

cao đẹp nhằm cung cấp nguồn máu sạch sử dụng trong cấp cứu và điều trị bệnh.

-   Chương trình hiến máu phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, các đơn vị tham gia

(đầy đủ theo số lượng phân bổ của kế hoạch....

II.    THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

1,  Thành phần: là nam, nừ không phân biệt dân tộc, tôn giáo, có đủ sức khoẻ.

-   Đôi với nam: tuôi từ 18 đến 60, cân nặng trên 45 kg

-  Đối với nữ: tuổi từ 18 đến 55 tuổi, cân nặng trên 42 kg

2,   Đối tưọng:

-    Là cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên của các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện

-   Tình nguyện viên chữ thập đỏ.

*Lưu ý: Các cá nhân không thể tham gia hiến máu của cuộc vận động này nếu có hành

vi nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, Viêm gan B, Viêm gan c, Giang mai, sốt rét.

III.    THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG

1,   Thời gian: Vào lúc 7h00 ngày 30 tháng 7 năm 2013

2,   Số lưọng: 259 người

3,   Địa điểm: Tại trường PTDT Nội trú huyện Krông Năng.

IV. CHỈ TIÊU PHÂN BỔ

STT

ĐƠN VI

Số lượng tham gia (Người)

Ghi chú

1

Đoàn Thị Trân

15

 

2

Đoàn Xã Phú Lôc

18

 

3

Đoàn Xã Phú Xuân

30

 

4

Đoàn Xã Ea Toh

23

 

5

Đoàn Xã Tam Giang

12

 

6

Đoàn Xã Ea Hô

20

 

7

Đoàn Xã Ea Tam

16

 

8

Đoàn Xã Cư Klông

10

 

9

Đoàn Xã Đliê Ya

20

 

10

Đoàn Xã Ea Tân

20

 

11

Đoàn Xã Ea Puk

10

 

12

Đoàn Xã Ea Dah

15

 

13

Trường Lý Tự Trọng

02

 

14

Trường Phan Bội Châu

02

 

15

Trường Nguyên Huệ

02

 

16

TTGDTX

02

 

17

Trường Tôn Đức Thăng

02

 

18

Đoàn Công An

15

 

19

Đoàn CTCS Krông Buk

Thực hiện theo kể hoạch của Ban vận động HMTN huyện phân về đom vị

20

Đoàn Bênh Viên ĐK

05

 

21

CĐNHNN Huyện

02

 

22

CĐ TT Y Tê

02

 

23

CĐ Vp HĐND-ƯBND

03

 

24

CĐ Liên Cơ Quan

03

 

25

CĐ Cơ Quan Huyện Uỷ

01

 

26

CĐ trường PTDT Nội trú

02

 

27

CĐ NH NN Ea Toh

02

 

28

CĐNHCSXH Huyện

02

 

29

Chi Đoàn Hoa Hồng

01

 

30

Chi Đoàn trường PTDT Nội trú

02

 

 

V.    TỔ CHỨC THựC HIỆN:

1.  Đối vói Huyện đoàn:

-   Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức

chương trình hiên máu "Giọt máu hông tình nguyện hè 2013", đên các cơ sở Đoàn - Hội trong toàn Huyện.

-    Phối hợp với Hội Chừ thập đỏ chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm để tổ chức chương trình.

            2. Đối với Hội CTĐ huyện

-   Báo cáo Ban vận động hiến máu tỉnh để có kế hoạch về tiến hành lấy máu.

-   Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức thành công chương trình hiến máu

"Giọt máu hồng tình nguyên hè 2013".

-   Chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm để tổ chức chương trình.

3.   Đối với Ban Thưòng vụ Đoàn - Uỷ ban Hội các xã, thị trấn:

-    Báo cáo cấp uỷ, chính quyền và xây dựng, triển khai kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo

"Giọt máu hồng tình nguyện" hè 2013 đến từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

-   Lập danh sách Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, gửi về

Huyện đoàn muộn nhất vào ngày 21/7/2013.

-   Tổ chức đoàn tham gia hiến máu theo nội dung kế hoạch đề ra.

             VI. HINH PHÍ:

-   Ban vận động hiến máu huyện lo kinh phí tổ chức, khen thưởng và các chi phí khác

đối với người tham gia hiến máu.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo các nội dung nêu trên.

 

T.M HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN                      TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

            PHÓ CHỦ TỊCH                                            BÍ THƯ

                (Đã ký)                                                  ( Đã ký)

       Phạm Thanh Tùng                                      Dương Thị Len

 

 

 


nơi nhận:                                   

- Tỉnh đoàn;                                                                          
-  UB Hội tinh;

-  TT Huyện uỷ;

- UBND huyện;

-  UBMTTQ huyện;

-   Ban VĐHMTN huyện;

-   Hội CTĐ huyện;

-   30 cơ sở Đoàn;

-   Lưu VPHĐ.


 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584