* Kế hoạch giao ban định kỳ về CNTT năm 2014

151 18/02/2014 06:57 SA Ban biên tập

            UBND TỈNH ĐẲX LẮK                              CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                      Độc !ập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số: 01 /KH-STTTT                            Đăk Lăk, ngày 03 tháng 01 năm 2014

                                         KẾ HOẠCH GIAO BAN ĐỊNH KỲ NĂM 2014

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch giao ban định kỳ hàng quý của năm 2014 như sau:

I.    Mục đích, yêu cầu:

-    Thông qua việc họp giao ban định kỳ hàng quý nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh,

-    Đánh giá tình hình hoạt động về lĩnh vực thông tin và truyền thông của phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trong quý và định hướng công tác cho quý tiếp theo.

-   Các đon vị chuẩn bị nội dung giao ban chu đáo, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

II.     Nội dung giao ban:

-    Thông báo một số tình hình nổi bật trong nước và quốc tế trong thời gian vừa qua.

-    Đánh giá tình hình hoạt động trong quý và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

-     Các đơn vị thảo luận, kiến nghị, đề xuất những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

III.      Thành phần giao ban:

-    Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

-   Đại diện lãnh đạo Văn phòns và các phòng của Sở;

-    Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, thị xã, thành phố;

-   Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố;

-    Đại diện lãnh đạo phòng Văn hoá và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyên hình các huyện, thị xã, thành phố.

IV.    Thời gian, địa điểm:

-    Mỗi quý một lần, vào tuần thứ 2 của tháng đầu quý tiếp theo và luân phiên theo từng đơn vị.

-    Quý 1/2014: Vào đầu thán 4/2014 tại huyện M'Đrắk

-    Quý 11/2014: Vào đầu tháng 7/2014 tại thành phố Buôn Ma Thuột

-    Qưv III/2014: Vào đàu thán2 10/2014 tại huyện Krông Năng

-    Quý ĨV/2014: Vào đầu tháng 01/2015 tại huyện Krông Ana

V.   Tổ chức thực hiện:

1.   Sở Thông tin và Truyền thông:

-    Dự thảo báo cáo đánh giá hoạt động thông tin và truyền thông trong quý và phương hướng hoạt động thời gian tới.

-    Phát hành giấy mời.

2.   Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phổ đăng cai, báo cáo Kế hoạch nàv với UBND huyện tạo mọi điều kiện để công tác giao ban đạt kết quả cao nhất.

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC

-  UBND tỉnh (b/c);                                                                                   (Đã ký)

-  Lãnh đạo Sở;

-   UBND các huyện, TX, TP;                                                                            

-  Ban Tuyên giáo các huyện, TX, TP;

-  Phòng VH-TT các huyện, TX, TP;                                                   Lê Hữu Thịnh

-  Đài TT-TH các huyện, TX, TP;

-  Lưu: VT,VP, BCXD.

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584