* Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Krông Năng Khóa VI

148 09/07/2013 01:59 SA Ban biên tập

 

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN KRÔNG NĂNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 01 /NQ -HĐND                                          Krông Năng, ngày 27 tháng 6 năm 2013

                                                                                     NGHỊ QUYẾT

Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ

do HĐND huyện Krông Năng khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu hoặc phê chuẩn

   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NĂNG

                                                       KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 6

( Ngày 27  tháng 6 năm 2013 )

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ  Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội V/v lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Krông Năng khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu hoặc phê chuẩn;

Xét đề nghị của Thường trực HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Krông Năng

khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu

hoặc phê chuẩn như sau :

-Thời gian lấy phiếu tín nhiệm: Ngày 27 tháng 6 năm 2013.

-Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm: 12 người.

-Đánh giá việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm HĐND huyện đã giao cho:Thường trực HĐND huyện xác định danh sách các đồng chí đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6,dự kiến thành viên Ban kiểm phiếu cho công tác lấy phiếu tín nhiệm;Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng đề cương báo cáo gửi cho người được lấy phiếu tín nhiệm,tổng hợp hồ sơ,tài liệu gửi cho đại biểu HĐND huyện trước và trong kỳ họp theo đúng quy định hiện hành;Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho công tác lấy phiếu tín nhiệm của HĐND huyện.

-Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực,hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai,công bằng, dân chủ,khách quan đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn,phẩm chất chính trị và đạo đức,lối sống giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu,rèn luyện,nâng cao chất lượng

hiệu quả hoạt động làm cơ sở để cơ quan,tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh gia,bố trí,sử dụng cán bộ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

 

 

 

S

T

T

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ do HĐND

bầu hoặc phê chuẩn

Mức độ tín nhiệm

Tín nhiệm cao

 

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

 

 01

 

Y BION NIÊ

 

Chủ tịch HĐND huyện.

10 Phiếu

26,31 %

24 Phiếu

63,15 %

04 Phiếu

10,52 %

 

02

 

ĐOÀN SƠN

Phó Chủ tịch  HĐND huyện.

21 Phiếu

 55,26 %

16 Phiếu

42,10 %

01 Phiếu

2,63 %

 

03

 

LÊVĂN KHƯƠNG

Trưởng ban Pháp chế

 HĐND huyện.

15 Phiếu

39,48 %

23 Phiếu

60,52 %

00 Phiếu

00 %

 

04

 

NÔNG THỊ THU

Trưởng ban Kinh tế-

Xã hội HĐND huyện.

06 Phiếu

15,78 %

 27 Phiếu

71,05 %

05 Phiếu

13,16 %

- Những người có quá nửa tổng số đaị biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”: Không.

Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và

hoàn tất các thủ tục báo cáo HĐND huyện theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân huyện Krông Năng Khoá VI,kỳ họp thứ 6 thông qua

ngày 27 tháng 6 năm 2013.

Nơi nhận:

 -   TT.H/Ủy;

 -   TT. HĐND huyện;

 -   UBND huyện;

 -  ĐB HĐND huyện;

 -   Cá nhân có tên tại Điều 1

 -  Lưu: VT-NV.

 

 

 

 

 

 

  

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584