* Thông báo lich triển khai Dự án một cửa liên thông

197 28/04/2014 09:16 SA Ban biên tập

   UỶ BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KRÔNG NĂNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  36 / KH - UBND                    Krông Năng, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN MỘT CỬA

                        LIÊN THÔNG

 

Công việc

(Từ ngày-Đến ngày)

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

15/04/2014-25/04/2014

Cài đặt chương trình, Hướng dẫn sử dụng

 

Cài đặt chương trình

15/04/2014-18/04/2014

Văn phòng HĐND-UBND

Long, Hiến

Chuyên viên CNTT chuẩn bị máy chủ và phối hợp với đội dự án FPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo mô hình Một Cửa”

21/04/2014

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ các lĩnh vực

Long, Hiến

Các phòng ban bố trí người để phối hợp với đội dự án FPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cấp GCN đăng ký kinh doanh”

22/04/2014

Phòng TCKH

Hiến

Phòng TCKH bố trí người để phối hợp với đội dự án FPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cấp phép xây dựng”

22/04/2014

Phòng KTHT

Long

Phòng KTHT bố trí người để phối hợp với đội dự án FPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Thông tin Kiosk và tra cứu thông tin bằng mã vạch”

23/04/2014

Văn Phòng HĐND-UBND

Hiến

VP HĐND-UBND bố trí người để phối hợp với đội dự án FPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Quản lý giao dịch bảo đảm và hồ sơ ngăn chặn”

23/04/2014

VP.ĐKQSD Đất

Long

Vp.ĐKQSDĐ bố trí người để phối hợp với đội dự án FPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cấp GCN Nhà và đất”

24/04/2014-28/04/2014

VP.ĐKQSD Đất

Long, Hiến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Quản lý biến động nhà đất”

29/04/2014

VP.ĐKQSD Đất

Long

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Lập và quản lý hồ sơ địa chính”

05/05/2014

VP.ĐKQSD Đất

Hiến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Quản lý xử phạt vi phạm hành chính”

05/05/2014

Phòng KTHT,TCKH,

TNMT

Long

Các phòng ban bố trí người để phối hợp với đội dự án FPT

           

                                                                     TL.CHỦ TỊCH

                                 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                              ( Đã ký)

 

 

 


                                          Lê Hồng Văn

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568