* Thông báo nghĩ lễ

165 21/04/2015 09:31 SA Ban biên tập

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN KRÔNG NĂNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:         /TB-UBND                                  Krông Năng, ngày     tháng 4  năm 2015        

 

 

THÔNG BÁO

về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 40 năm

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

và 129 năm Ngày Quốc tế Lao động.

 Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Căn cứ Thông báo số: 4724/TB-BLĐTBXH về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015.

 Thực hiện Công văn số: 9527/UBND-VHXH ngày 23/12/2014, của UBND tỉnh Đắk Lắk “V/v Hoán đổi ngày nghỉ các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015”.

UBND huyện thông báo ngày nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 129 năm Ngày Quốc tế Lao động như sau:

          1. Về thời gian nghỉ lễ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 06 ngày, từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015, đi làm bù vào thứ Bảy - ngày 25/4/2015 để nghỉ hoán đổi thứ Tư - ngày 29/4/2015.

+ Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp

2. Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

3. Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu bắt đầu từ chiều ngày 29-4-2014 đến hết ngày 1-5-2014, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở (nội dung khẩu hiệu giao Phòng VHTT huyện hướng dẫn). Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

4. Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình cho UBND huyện vào ngày 05/5/2014 ( qua Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh). Nếu có tình hình đột xuất thì báo cáo trực tiếp hoặc qua điện thoại của các đồng chí trực UBND huyện (có Thông báo lịch trực kèm theo).

 Nhận được Thông báo này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng ban, trạm trại, đoàn thể, các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./. 

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH

- TT. Huyện ủy (Bc);                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. HĐND huyện (Bc);                                                                                        ( Đã Ký)

- CT,PCT UBND huyện;                                                                                 Nguyễn Thị Đông

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Trạm, trại, Doanh nghiệp;                                                                           

- UBND các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP; CV;                                                                                         

- Lưu VT.                                                                                                    

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584