* Thông báo nghỉ tết Nguyên đán năm 2015

170 04/02/2015 01:44 SA Ban biên tập

   UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KRÔNG NĂNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:         /TB-UBND                                  Krông Năng, ngày 03 tháng 02 năm 2015        

 

THÔNG BÁO

Về nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Căn cứ Thông báo số: 4724/TB-BLĐTBXH về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015.

Thực hiện Công văn số: 9527/UBND-VHXH ngày 23/12/2014, của UBND tỉnh Đắk Lắk “V/v Hoán đổi ngày nghỉ các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015”. UBND huyện thông báo về việc nghỉ tết Nguyên Đán Ất Mùi như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ tết Nguyên đán từ thứ ba, ngày 17/02/2015 đến hết ngày thứ bảy, ngày 21/02/2015 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng giêng năm Ất Mùi) và nghỉ bù vào Thứ hai, ngày 23/02/2015 (do ngày nghỉ hàng tuần thứ 7 trùng vào mùng 3 tết)

Về hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần dịp lễ, tết theo Thông báo số 4724/TB-BLĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ lao động thương binh và xã hội; công chức, viên chức, người lao động đi làm thứ 7, ngày 14/02/2015 để nghỉ thứ hai ngày 16/02/2015.

Như vậy, dịp tết Nguyên đán Ất mùi 2015, Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày, từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (tức là từ ngày 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị bảo vệ An ninh - trật tự, phục vụ công cộng và các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên, thì Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào ngày nghỉ hàng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp. Danh sách trực trong những ngày nghỉ của các Phòng, ban, ngành, Đoàn thể, UBND các xã thị trấn gửi về Văn phòng UBND huyện và Công an huyện trước ngày 06/02/2015 để được theo dõi, kiểm tra.

3. Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: từ chiều ngày 17/02/2015 đến hết ngày 21/02/2015 (tức chiều ngày 29 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 3 tháng Giêng Năm Ất Mùi), Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Phòng VHTT huyện hướng dẫn các xã, thị trấn treo cờ, Pano, biểu ngữ và tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trước và trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

4. Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình cho UBND huyện vào ngày 23/02/2015 (mùng 5 tết; qua Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh). Nếu có tình hình đột xuất thì báo cáo trực tiếp hoặc qua điện thoại của các đồng chí trực UBND huyện (có danh sách trực kèm theo).

Nhận được Thông báo này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng ban, trạm trại, đoàn thể, các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./. 

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH

- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (b/c);                                                ( Đã ký)

- CT, Các PCT UBND huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Trạm, trại, Doanh nghiệp;                                                             Phạm Minh Sơn

- UBND các xã, thị trấn;

- VP.HĐND&UBND huyện; CV;

- Lưu: VT.


 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584