* Thông báo thời gian nghĩ lễ

139 25/04/2014 07:39 SA Ban biên tập

  UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KRÔNG NĂNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số:     40    /TB-UBND                                  Krông Năng, ngày   24   tháng 4  năm 2014        

 

THÔNG BÁO

Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 39 năm

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

và 128 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Căn cứ Điều 115 Bộ Luật Lao động 2012;

Căn cứ Thông báo số: 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ Lễ năm 2014,

UBND huyện thông báo ngày nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 128 năm Ngày Quốc tế Lao động như sau:

1.  Về thời gian nghỉ lễ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đi làm bù ngày thứ bảy 26-4-2014 để nghỉ hoán đổi ngày thứ sáu 2-5-2014. Như vậy, dịp Lễ kỷ niệm ngày 30-4, 1-5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 30-4-2014 đến hết ngày 4-5-2014.

+ Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp

2. Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

3. Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu bắt đầu từ chiều ngày 29-4-2014 đến hết ngày 1-5-2014, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở (nội dung khẩu hiệu giao Phòng VHTT huyện hướng dẫn). Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

4. Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình cho UBND huyện vào ngày 05/5/2014 ( qua Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh). Nếu có tình hình đột xuất thì báo cáo trực tiếp hoặc qua điện thoại của các đồng chí trực UBND huyện (có Thông báo lịch trực kèm theo).

 

Nhận được Thông báo này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng ban, trạm trại, đoàn thể, các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./. 

  Nơi nhận:                                                                                           KT. CHỦ TỊCH

 - TT. Huyện ủy (Bc);                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. HĐND huyện (Bc);

 - CT,PCT UBND huyện;                                                                               

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Trạm, trại, Doanh nghiệp;                               Nguyễn Thị Đông                                                                                                   

- UBND các xã, thị trấn;

 - Lãnh đạo VP; CV;                                                                                                 

- Lưu VT.                                                                       

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584