* Thông báo Thay đổi lịch họp UBND huyện, phiên họp thứ 23

142 22/07/2013 09:27 SA Ban biên tập

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN KRÔNG NĂNG

                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Số:63/TB-UBND                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     THÔNG BÁO   
                      Thay đổi lịch họp UBND huyện, Phiên họp thử 23

       Để thống nhất một số nội dung theo Chương trình, kế hoạch làm việc của UBND huyện, UBND huyện đã mời Thường trực HĐND huyện và các Thành phần có liên quan họp UBND huyện Phiên họp thứ 23 vào lúc 07 giờ 30 ngày 25/7/2013 (có phô tô Giấy mời số 114/GM-UBND, ngày 18/7/2013 của UBND huyện kèm theo). Tuy nhiên, do có một số cuộc họp đột xuất của Lãnh đạo UBND huyện nên cuộc họp UBND huyện nêu trên không thể tiến hành như dự kiến. Nay UBND huyện thông báo thời gian tổ chức lại họp Phiên 23 UBND huyện như sau:
1. Phiên họp thứ 23 UBND huyện được triển khai vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/7/2013 (Chiều thứ Sáu). 
2.Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Giấy mời số 114/GM-UBND, ngày 18/7/2013 của UBND huyện đã được gửi đến các thành phàn dự họp.
Thông báo này thay cho Giấy mời, đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                                        TL.CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                               KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT.                                                               PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                       ( Đã Ký)

                                                                                   Lê Thanh Dụng

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584