* Thông báo Về việc ngừng lưu thông một số sản phảm nước uống đóng chai/bình trên địa bàn tỉnh

177 09/07/2013 08:02 SA Ban biên tập

         SỞ Y TẾ ĐẲK LẮK                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỤC PHẨM              Độc lập — Tự do — Hạnh phúc            

    Số: 289/TB-CCATVSTP                                           ĐăkLăk, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

                                                                         THÔNG BÁO                                                                                                                   
                     Về việc ngừng lưu thông một số sản phẩm nước uống đóng chai/ bình trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyểt định số 184/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế”;

Trong hai năm 2012 - 2013, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã tô chức hai Hội nghị chuyên đề, nhiều lớp tập huấn và thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra để phổ biến các quy phạm pháp luật nói trên cho các cơ sở và yêu cầu chậm nhất là ngày 30/6/2013 phải hoàn chỉnh các thủ tục công bố họp quy. Tuy nhiên, đến nay một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai/bình trên địa bàn tỉnh vẫn cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thực hiện các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trên toàn tỉnh, Chi cục ATVSTP yêu cầu các cơ sở có tên trong phụ lục kèm theo thông báo này phải thực hiện các nội dung sau:

1.Ngừng sản xuất và lưu thông sản phẩm của cơ sở mình trên thị trường.

2.  Tiến hành các thủ tục công bố hợp quy theo quy định.

3.     Kể từ ngày 01/7/2013, việc sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai/bình của các cơ sở nói trên là vi phạm “Những hành vi bị cấm” theo Điểm h, Khoản 5 và Khoản 10, Điều 5, Chương I của Luật An toàn thực phẩm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4.     Việc xử phạt hành chính về các hành vi này theo Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ sở tuyệt đối tuân thủ. Mọi thắc măc xin liên hệ: Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm, Chi cục ATVSTP - Sở Y tế Đắk Lắk, địa chỉ: 16A Ngô Quyền, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 05003.958605, email: chicucatvstp@atvstpdaklak.gov.vn.

Vậy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo để các cơ quan có thẩm quyền phối hợp thông tin và xử lý kịp thời theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                                                                             
-  Sở Y tề (b/c);

-  Phòng Cảnh sát Môi trường - CA tỉnh;

-  Chi cục Quản lý thị trường;

-  Thanh tra Sở Y tế;

-  UBND các huyện/TX/TP;

-  Phòng Y tế, TTYT huyện/TX/TP;

-  Báo Đắk Lắk;

-  Đài PTTH tinh Đắk Lắk;

-  UBND xã, phường có cs tại địa bàn;

-  Các cơ sờ sản xuất NUDC;

-  Bs. Cao Minh Toàn-PGĐ Sở Y tế (b/c);                                                   

-  Lưu: VT, HCTH, ĐKCN, TTr.                                        CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584