Ban Dân tộc

143 19/12/2016 14:28 CH Lê Phong Phú

I. Lãnh đạo Dân tộc

- Bà H' Bênal Niê Kdăm
  Chức vụ: Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

- Ông Phan Quốc Thắm
  Chức vụ: Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

- Ông Lê Phước Dũng
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
- Ông Y Sách Mlô
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
- Bà H' Rô Ma Mlô
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
- Bà Hoàng Thị Phương
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584