Ban Dân vận Huyện ủy

433 28/12/2020 15:54 CH Ban biên tập

I. Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

 

 Bà H' Nguyên Mlô
  Chức vụ: UVBTV Huyện ủy , Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Chức năng
Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, có chức năng tham mưu cho Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác dân vận của Đảng trong các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nhân dân.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Nghiên cứu, tham gia chuẩn bị các đề án, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các nội dung có liên quan đến công tác dân vận.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận cho Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ trong khối theo quy định; tham gia những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ của cả hệ thống chính trị.
- Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, nhất là cơ quan trong khối, để nghiên cứu các hoạt động về công tác dân vận, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin về công tác dân vận ở địa phương.  
- Giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; theo dõi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân; tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo kiến nghị và đề xuất chủ trương với Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận và những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.
- Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội kết nghĩa với các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn chỉ đạo về nội dung, mục đích yêu cầu công tác kết nghĩa, hàng năm có đánh giá nhận xét, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo cho cấp trên.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568