Ban Kinh tế - Xã hội

143 19/12/2016 14:15 CH Lê Phong Phú

I. Lãnh đạo Ban Kinh tế- Xã hội

- Bà Nông Thị Thu
  Chức vụ: Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

- Ông Lê Đình Đông
  Chức vụ: Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

- Ông Trần Ngọc Anh
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
- Bà Nguyễn Thị Huệ
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
- Ông K' Viên
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
- Ông Trần Văn Ngọc
  Chức vụ: Ủy viên
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584