Ban Thường vụ Huyện ủy

1262 05/07/2017 10:20 SA Trần Sơn Tùng

BAN THƯỜNG VỤ

Giới thiệu thông tin về Ban Thường vụ Huyện ủy,chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,các thành viên.

Là cơ quan thay mặt BCH lãnh đạo và chỉ đạo công tác của Đảng bộ huyện giữa 2 kỳ Hội nghị BCH, có nhiệm vụ và quyền hạn:

1) Cụ thể hoá và có kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ và các nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện. Thay mặt BCH lãnh đạo và kiểm tra toàn diện các mặt công tác của cấp uỷ Đảng, Nhà nước và công tác Mặt trận, đoàn thể quần chúng ở huyện và cơ sở. Quyết định một số chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và báo cáo lại tại hội nghị BCH trong phiên họp gần nhất.

2) Ban Thường vụ 2 tuần họp 1 lần và họp đột xuất khi cần.

3) Tổ chức chỉ đạo sự phối hợp giữa các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể về các mặt công tác. Chỉ đạo kiểm tra việc thi hành nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và BCH Đảng bộ huyện. Tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện những công tác quan trọng.

4) Quyết định việc quy hoạch, đào tạo, đánh giá nhận xét, tham quan học tập, bố trí, đề bạt, chỉ định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo phân cấp, giải quyết nghỉ hưu theo quy định về chính sách cán bộ và báo cáo lại BCH Đảng bộ huyện.

5) Cho ý kiến về quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng, cụm xã, thị tứ, thị trấn, khu công nghiệp, cụm kinh tế tập trung, khu vực phòng thủ về quốc phòng và môi trường sinh thái.

6) Quyết định ban hành quy chế làm việc của BCH cấp mình, của các Ban Đảng và thẩm định quy chế làm việc của cấp uỷ cấp dưới và BCH Huyện đoàn.

7) Thay mặt BCH báo cáo các mặt công tác theo định kỳ hoặc đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, với Huyện uỷ và thông báo cho các cấp uỷ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng.

8) Quyết định kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức khi đủ các điều kiện theo quy định.

Các thành viên trong BTV Huyện ủy.

5. La Văn Tương - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
8. Hoàng Văn Vân - Trưởng CA huyện.
9. Nguyễn Trọng Hợi - Chủ tịch UBMTTQVN.
10.Châu Văn Lượm - Phó Chủ tịch UBND huyện.
11.Nguyễn Văn Sơn – Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự huyện.
12.H' Nguyên Mlô - Trưởng Ban Dân Vận.
 

 

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584