Ban Tổ chức

416 28/12/2020 15:56 CH Ban biên tập

I. Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

- Ông Châu Văn Lượm
  Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

- Ông Cao Xuân Phu
  Chức vụ: HUV, Phó Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

  - Ông Nguyễn Tấn Sỹ
  Chức vụ: Phó Trưởng ban 
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
1. Chức năng.

- Tham mưu cho Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức - cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong toàn huyện, đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, nghiệp vụ quản lý đảng viên, công tác cán bộ, chính sách cán bộ.
- Tham mưu và thực thi về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, đào tạo, thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Theo dõi, quản lý và tham mưu về công tác xây dựng Đảng ở huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Krông Năng.
2. Nhiệm vụ.
- Nghiên cứu, đề xuất:
Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu cụ thể hoá chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chủ trì xây dựng các dự án về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Thẩm định:
Thẩm định đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được Huyện ủy phân cấp cho cấp uỷ, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trực thuộc huyện trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Hướng dẫn, kiểm tra:
Hướng dẫn và kiểm tra các Ban của Đảng, đoàn thể, cơ quan, ban, ngành của huyện và các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn bộ Đảng bộ huyện.
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các cơ quan, ban, ngành trong toàn huyện, các xã, thị trấn và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.
Phối hợp với phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các cơ quan Nhà nước của huyện trong việc thể chế hoá các Nghị quyết, Quyết định của Đảng về tổ chức cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ.
3. Quyền hạn.
- Tham mưu cho Huyện ủy mở các hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác cán bộ, đảng viên đối với cấp uỷ cấp dưới và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.
- Cử cán bộ tham dự các cuộc họp của cấp uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy bàn về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ hoặc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Quản lý, khai thác và cung cấp những thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Huyện ủy quản lý cho Ban Thường vụ Huyện ủy khi có yêu cầu.
- Theo dõi và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xét duyệt cho phép cán bộ, đảng viên đi ra nước ngoài.
- Theo dõi và hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, công tác kết nạp đảng viên mới, công tác xây dựng và quản lý đội ngũ đảng viên.
- Tổ chức cấp, phát và quản lý thẻ Đảng viên, Huy hiệu Đảng.
- Thực hiện các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng theo quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ.
- Định kỳ hàng tháng, quý hoặc bất thường, Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình hàng năm đến toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.
4. Thực hiện một số công việc do Ban Thường vụ Huyện ủy uỷ quyền.
- Tham mưu cho cấp uỷ về quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng cán bộ thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.
- Giải quyết chế độ chính sách, phối hợp với Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ của huyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
- Quản lý tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện.
- Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn huyện.
- Quản lý kế hoạch đào tạo cán bộ chương trình từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị; quản lý việc cho đi học tập, tham quan diện cán bộ Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy quản lý.
- Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và hồ sơ đảng viên có liên quan về lịch sử chính trị. Hướng dẫn cấp uỷ trực thuộc về quản lý hồ sơ Đảng viên, thẻ Đảng viên, Huy hiệu Đảng các loại, giới thiệu sinh hoạt Đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên Đảng viên và vấn đề Đảng tịch của đảng viên theo quy định của Trung ương.
- Tham mưu cho Hội đồng thi tuyển, xét tuyển cán bộ công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

 

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568