Ban Tuyên giáo

72 18/12/2016 21:57 CH Lê Thanh Phòng

I. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

   

  Bà Nguyễn Thị Đông
  Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Chức năng

- Tham mưu cho Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hoá , khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện ủy.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Huyện ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
- Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.
- Tham gia với chính quyền huyện trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát
- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.
- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở.
- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện, in ấn xuất bản các tài liệu do địa phương quản lý.
- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn.
3. Thẩm định, thẩm tra
Đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.
4. Phối hợp
- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức ở địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Tuyên giáo; tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực phân công
- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.
- Giúp Huyện ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, học sinh ở địa phương.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568