Giới thiệu về Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Krông Năng

507 22/02/2016 08:25 SA Ban biên tập

Địa chỉ liên hệ: 106 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Họ và tên: Lê Minh Túc
Sinh ngày: 24/4/1972
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0905.198.678
Email: letuc678@gmail.com

 

 

Họ và tên:Nguyễn Thanh Tú
Sinh ngày: 20/7/1984
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại: 0979.703.899
Email: thanhtukrongnang@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
1. Chức năng: Thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng, quản lý, cập nhật chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
-Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tặt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trên địa bàn huyện Krông Năng;
-Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
-Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất;
-Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;
-Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;
-Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính;
-Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cung cấp phục vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận;
-Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
-Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
-Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
-Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật;
-Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Năng theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai giao theo quy định của pháp luật

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584