Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

141 10/06/2014 08:30 SA Ban biên tập

Chuyên đề : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

     Tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, năm 2014, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các dân tộc huyện Krông Năng quyết tâm thực hiện tốt các nội dung sau:
     1- Cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Có Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác.  Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng. Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân; chống các bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, nóng vội, tự tư tự lợi, bệnh nể nang, kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị, bệnh tham ô, lười biếng, tham lam, hữu danh vô thực... “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”.
     2- Cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, toàn tâm toàn ý với công việc; không được nói một đàng, làm một nẻo, chỉ nói suông, hứa mà không làm.
     3- Nêu cao trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm, trước khuyết điểm không né tránh hoặc đổ lỗi cho người khác, phải biết nhận lỗi và xin lỗi trước nhân dân.
     4- Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sống trong sạch, giản dị, không ham danh vọng, không lợi dụng quyền chức quyền để vụ lợi. Phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân phục vụ; đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và của nhân dân lên trên hết và trước hết. Khắc phục bệnh chạy theo thành tích hoặc làm qua loa, hình thức, bao che khuyết điểm...
     5- Phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội... và của nhân dân đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức; phát huy vai trò tích cực của dư luận xã hội, động viên, khuyến khích và tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về dân vận.
     6- Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, hướng con người vào những chuẩn chân - thiện - mỹ, nhất là với thế hệ trẻ. Đẩy mạnh tuyên truyền, về gương người tốt, việc tốt.
     7- Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, quan trọng, từng cơ quan đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức sát với lĩnh vực, chức năng, ngành nghề của mình. Coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm.
     8- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó, máu thịt, sống còn giữa Đảng với nhân dân. Giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất được nhân dân quan tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng, có lộ trình và thời gian khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm.
     -  Tăng cường tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát huy dân chủ trong Đảng và thực hiện kỷ luật Đảng thật sự nghiêm minh . 
     9- Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phải có trách nhiệm với lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trong thực hiện Cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
     10- Thực hiện chuyên đề năm 2014 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với chủ đề toàn khóa (đã quán triệt trong 2 năm 2011, 2012) và chủ đề 2013 ; mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức… tự xác định phương hướng phấn đấu của mỗi cá nhân, mỗi chi bộ, cơ quan đơn vị, địa phương mình.
      Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các dân tộc huyện Krông Năng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trên để việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao trong năm 2014.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584