Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Krông Năng năm 2017

656 05/07/2017 08:34 SA Trần Sơn Tùng

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, UBND huyện ban hành Quyết định số 5485/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tổ chức chỉ đạo, điều hành.

Kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; tuyên truyền về cải cách hành chính; kiểm tra cải cách hành chính.

Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Theo đó, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được UBND huyện giao tại Kế hoạch này ” có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của cơ quan đơn vị, bố trí kinh phí, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

Bên cạnh đó, UBND huyện tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời có các giải pháp, biện pháp kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh đảm bảo công tác cải cách hành chính tại địa phương được triển khai liên tục và đạt hiệu quả cao.

Xem chi tiết tại đây./.

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568