Khái niệm thủ tục hành chính

68 15/06/2017 10:46 SA Phan Tiến Thành

1. Khái niệm

“Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả chỉ thông qua một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước.

2. Mục đích và Nguyên tắc

2.1. Mục đích

Trước đây, tổ chức, công dân phải đi làm nhiều lần, đến một hoặc nhiều cơ quan để liên hệ giải quyết công việc của mình. Nay với cơ chế “một cửa”, tổ chức công dân chi phải đến liên hệ tại một nơi, việc phối hợp giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

Mục đích của cơ chế “một cửa” như sau:

Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tai cơ quan hành chính nhà nước.
 

Góp phần chống tệ qan liêu, cửa quyền, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

 

Nâng cao chất lượng công vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước.

Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.

Đổi mới cơ bản phương thức hoạt động của bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sơ đó sắp xếp lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2.2. Nguyên tắc

Việc áp dụng thực hiện cơ chế “Một cửa” cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.
Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, công dân.
Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Việc phối hợp các bộ phận có liên quan trong bộ máy công quyền nhằm giải công việc của tổ chức, công dân là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng,thuận tiện,đúng thời gian cho tổ chức, công dân.

2.3. Các lĩnh vực áp dụng cơ chế “một cửa”:

Theo quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương (theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở đia phương; Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk), cơ chế “một cửa” được áp dụng trong các lĩnh vực sau đây:

Tại UBND huyện Krông Năng thực hiện tiếp nhận: 

1. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: gồm có 10 thủ tục hành chính (trong đó đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể gồm 4 TTHC, đăng ký và cấp phép kinh doanh đối với hợp tác xã gồm 6 TTHC).

(Theo Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và thông tư số: 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 cảu bộ kế hoạch và Đầu tư về hưỡng dẫn đăng ký doanh nghiệp)

2. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: gồm có 8 thủ tục hành chính (trong đó lĩnh vực Bảo trợ xã hội gồm 5 TTHC, lĩnh vực người có công gồm 3 TTHC).

(Theo Quyết định số: 2389/QĐ - UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao đồng - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

3. Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị: gồm có 17 thủ tục hành chính (trong đó lĩnh xây dựng gồm 12 TTHC, lĩnh vực Quy hoạch xây dựng gồm 5 TTHC).

(Theo Quyết định số: 911/QĐ - UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

4. Lĩnh vực Tư pháp: gồm có 22 thủ tục hành chính (trong đó lĩnh chứng thực gồm 6 TTHC, lĩnh vực hộ tịch gồm 16 TTHC).

(Theo Quyết định số: 647/QĐ - UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: gồm có 30 thủ tục hành chính.

(Theo Quyết định số: 1939/QĐ - UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

6. Lĩnh vực xây dựng cơ bản: gồm 04 thủ tục

(Theo Quyết định số: 2191/QĐ - UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện)

Tại xã, thị trấn: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

Liên kết web

Video

Loading the player...

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584