Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc HĐND

137 16/01/2015 01:31 SA Ban biên tập

 

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN KRÔNG NĂNG                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             
 Số: 07 /NQ-HĐND                                                        KrôngNăng, ngày  05 tháng 01 năm 2015

 

                                                                          NGHỊ QUYẾT

                                    Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc

                               HĐND huyện Krông Năng khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu hoặc phê chuẩn

                                                                         HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NĂNG KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 9

                                                                (Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 12 năm 2014)

             Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;           
             Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với rigười giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn;

            Xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND, ngày 23/12/2014 của Thường trực HĐND huyện về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Krông Năng Khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu hoặc phê chuẩn;

 Căn cứ Biên bản kiếm phiếu lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện Krông Năng khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu hoặc phê chuẩn;

                                                                                                                  QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh HĐND do Hội đồng Nhân dân huyện Krông Năng khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu hoặc phê chuẩn khối HĐND như sau:

  -    Thời gian lấy phiếu tín nhiệm: Ngày 29 tháng 12 năm 2014

   -    Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm: 05 người.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kêt quả lây phiêu tín nhiệm cụ thê như sau:

 

 

stt

 

 

Họ tên

 

 

Chức vụ

 

 

Tín nhiệm cao

 

 

Tíịi nhiệm

 

 

 

Tín

 

 

 

nhiệm

 

 

thẩp

 

 

01

 

 

Y BION NIÊ

 

 

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

14 phiếu 35,89%

 

 

19 phiếu 48,71%

 

 

04 phiếu 10,25%

 

 

02

 

 

ĐOÀN SƠN

 

 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

22 phiếu 56,41%

 

 

 

12 phiếu

 

 

30,76%

 

 

 

03 phiếu

 

 

7,69%

 

 

03

 

 

H’BÊNAL NIÊ KDĂM

 

 

ủy viên thường trực HĐND huyện

 

 

 

03 phiếu

 

 

7,69 %

 

 

20 phiếu 51,28%

 

 

 

14 phiếu

 

 

35,89%

 


 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

LÊ VĂN KHƯƠNG

 

 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

18 phiếu 46,15%

 

 

 

14 phiếu

 

 

35,89%

 

 

05 phiếu 12,82%

 

 

05

 

 

NÔNG THỊ THU

 

 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

 

14 phiếu 35,89%

 

 

15 phiếu 38,46%

 

 

08 phiếu 20,51%

 

 

- Những người có quá nữa tổng số đại biểu HĐND huyện đánh giá “tín nhiệm thấp”: Không có.

                                  Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hoàn tất các thủ tục báo cáo theo quy định hiện hành.

                                  Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân huyện Krông Năng Khoá VI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2014./.

 

 

  Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 - TT HĐND tinh;                                                                                 ( Đã ký)
  - Sở Nội vụ;

 - TT h/uỷ;

 - UBND huyện;

 - ĐB HĐND huyện;

 - Cá nhân có tên tại Điều 1;                                                               Y Bion Niê

 - Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584