Nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

178 30/09/2014 08:21 SA Ban biên tập

     Đảng bộ huyện luôn xác định việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung trọng tâm, tiếp tục hoàn thiện, đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, nhiệm vụ thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
     Thứ nhất, các tổ chức cơ sở Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp... chú trọng đẩy mạnh việc làm theo qua những hành động thiết thực, cụ thể. Tiếp tục xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực.
     Thứ hai, tiếp tục xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Coi trọng vai trò nêu gương, tự giác của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
     Thứ ba, duy trì tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể bằng những nội dung cụ thể theo chủ đề trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Tiếp tục kiện toàn, tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đội viên... Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.
     Thứ tư, coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các ngành chức năng, các trường học trong huyện có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
     Thứ năm, định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác từ huyện đến cơ sở để tạo sự lan toả, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực làm theo lời Bác. Kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Nâng cao cảnh giác cách mạng đấu tranh phòng chống các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
     Thứ sáu, trước hết trong năm 2014 với chuyên đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Các TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt 8 nội dung trong Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 07 - KH/HU của Huyện uỷ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2014 trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 
     Thứ bảy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101 - QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định 55 - QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 10 - HD/TU, ngày 21/9/20123 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 31 - KH/HU, ngày 10/10/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.
     Thứ tám, tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 07 - KH/HU, ngày 31/10/2011 về việc thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM; Chương trình số 23 - CTr/HU, ngày 30/7/2012 về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; Kế hoạch số 31 - KH/HU, ngày 10/10/2012 về “ nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý ”; Công văn 305 - CV/HU, ngày 8/1/2013 về “ chấn chỉnh lề lối làm việc, xây dựng nề nếp văn hoá trong Đảng bộ ”; Chỉ thị 07 - CT/HU của Huyện uỷ về đẩy mạnh thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; đưa các nội dung học tập và làm theo gương Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.
     Thứ chín, tích cực tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”.
     Với những thành tích đã đạt được trong 03 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự đồng thuận cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các dân tộc huyện Krông Năng ra sức phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trên để việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY KRÔNG NĂNG

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584