Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

479 24/02/2012 00:57 SA Ban biên tập

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 được ban hành tại Quyết định số: 01/2011/QĐ - UBND, ngày 18/08/2011.

UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trê địa bàn huyện, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo hàng tuần. tháng, quý,6 tháng,9 tháng, năm gửi về  UBND huyện.

    - Nội dung: Báo cáo phải có số liệu cụ thể và kết quả thực hiện; trong đó đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt chưa đạt được, nguyên nhân, giải pháp, các kiến nghị đề xuất...

    - Về thời gian gửi báo cáo về UBND huyện như sau:

    + Đối với báo cáo tuần: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày thứ năm hàng tuần.

    + Đối với báo cáo tháng: Chậm nhất ngày 18 hàng tháng.

    + Đối với báo cáo quý :chậm nhất ngày 18/03.

    + Đối với báo cáo 6 tháng: Chậm nhất ngày 18/06.

    + Đối với báo cáo 9 tháng: Chậm nhất ngày 18/09.

    + Đối với báo cáo năm : Chậm nhất là ngày 10/12.

    + Ngoài ra Chủ tịch UBND các xã, thị trân, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị pahỉ thực hiện chế độ báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Hình thức gửi báo cáo : Bằng đường Công văn theo văn thư đến UBND huyện hoặc gửi theo địa chỉ Email sau: dungdaklak81@gmail.com hoặc phanvietnghia@gmail.com.

3. Giao cho Văn phòng HĐND & UBND huyện theo dõi Chủ tịch các xã, thị trấn, các Doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan, đơn vị ttrên địa bàn huyện thực hiên theo chế độ báo cáo tuần, tháng, quý, năm. Tổng hợp danh sách những đơn vị không thực hiện ngghiêm túc chế độ báo cáo trình UBND huyện xem xét, kiểm điểmtrách nhiệm cá  nhân đơn vị đó.

4. Trên cơ sở danh sách tổng hợp thực hiện chế độ thông tin báo cáo của Văn phòng HĐND&              UBND huyện; giao cho phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xem xét khen thưởng cho những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện chê độ thông tin báo cáo, cũng như việc xem xét, đề nghị nâng lương, bổ nhiệm cán bộ...

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568