Trung tâm Phát triển quỹ đất

295 20/09/2012 01:51 SA Ban biên tập

 

Địa chỉ: Khối liên cơ quan 1, TDP 2, Thị trấn Krông Năng, Đăk Lăk

Điện thoại cơ quan: 05003.673217

Giám đốc: Lương Quang Pháp           

Điện thoại bàn: 05003.673218

Di động:             0918.325.479

Phó Giám đốc: Lê Ngọc Tỵ

Di động: 0945.333.429

1. Chức năng:

    Tham mưu trực tiếp cho UBND huyện, phối hợp với đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tổ chức việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư; tạo quỹ đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặ bằng trên địa bàn huyện.

    Triển khai công tác khai thác quỹ đất tạo vốn theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

     a. Nhiệm vụ:

        - Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

        - Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

        - Nhận chuyển nhượng sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

        - Tổ chức phát triển các khu, điểm và nàh tái định cưphục vụ việc thu hồi đất thục hiện các dư án;

        - Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

        - Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã được chuyển nhương; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

         - Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.;

         - Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án; đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

         - Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bắng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

         - Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch phuwong án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

         - Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của UBND huyện:

       b. Quyền hạn:

         - Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến  nhiệm vụ được giao;

         - Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

         - Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp phó thẩm quyền;

         - Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584