Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Thông tư Quy định các biễu mẫu tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thành, TH 10/08/2016 02:33 SA tt192016.pdf
2 Nghị Định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 10/08/2016 02:30 SA vanbangoc_85.2016.nd.cp.pdf
3 Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông 10/08/2016 02:29 SA vanbangoc_81.2016.nd.cp.signed.pdf
4 Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 14/10/2015 10:06 SA bao cao kinh te xa hoi.docx
5 Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 14/10/2015 10:05 SA Bao cao Chinh tri Dai hoi 12.docx
6 Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/04/2015 của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu bền vững và hội nhập quốc tế 27/04/2015 03:25 SA 26-nq.signed.pdf
7 Nghị đinh về Quản lý đất trồng lúa 20/04/2015 03:12 SA 35-nd.signed.pdf
8 Quyết định về quy chế thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe 20/04/2015 03:10 SA 12-2015.signed.pdf
9 Quyết định quy định về giá bán điện 20/04/2015 03:02 SA _12Mar15QD2256-BCTGiabandien.pdf
10 Quyết đinh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành hết hiệu lực 20/04/2015 03:00 SA _2945_QD-BCT_15226751.pdf
11 Thông tư Quy định về kết nối viễn thông 20/04/2015 02:58 SA Thong tu 072015.doc
12 Quyết đinh Ban hành Quy chế cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 13/04/2015 02:39 SA 09-qd.signed.pdf
13 Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có ĐK KT... 13/04/2015 02:32 SA 11.signed.pdf
14 Thông tư Quy định về kết nối viễn thông 13/04/2015 02:15 SA 07-BTTTT.signed.pdf
15 Nghị định Quy định chi tiết và Ban hành một số điều của Luật Công chứng 13/04/2015 02:12 SA 29nd.signed.pdf
16 Thông tư Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước 13/04/2015 02:08 SA 02-TTCP.signed.pdf
17 Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng 13/04/2015 02:06 SA BXD_01-2015-TT-BXD_20032015.signed.pdf
18 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2014 02/04/2015 02:50 SA Danh muc QD 125.doc
19 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 02/04/2015 02:49 SA QD 125.doc
20 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 02/04/2015 02:44 SA 32-nd.signed.pdf
21 Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz,869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710 - 1785 MHz và 1805-1880 MHz5 02/04/2015 02:43 SA 04-TT.signed.pdf
22 Nghị định Quy định vể kết luận thanh tra 02/04/2015 02:34 SA 33-nd.signed.pdf
23 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN 02/04/2015 02:32 SA TT032015BTTTT.doc
24 Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia 17/03/2015 03:22 SA 02-TT-BGD.signed.pdf
25 Quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thể bảo hiểm y tế 17/03/2015 03:20 SA 08-2015.signed.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: